صفحه پرداخت

شما مشتریان عزیز می توانید جهت پرداخت وجه محصولات ما از شیوه هایی که در این صفحه در نظر گرفته ایم استفاده نمایید. 
پس از استعلام قیمت محصول مورد نظر خود از مسئول فروش وب سایت، و آگاهی یافتن از هزینه و نیز هزینه ارسال می توانید مبلغ مورد نظر خود را به یکی از شیوه های پرداخت که در این صفحه برای شما فراهم کرده ایم اقدام نمایید و بلافاصله پس از پرداخت محصول شما ارسال خواهد شد.

رنگ 1

در صورتی که تمایل ندارید مبلغ را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید ویا رمز دوم کارت شما فعال نیست و یا هر دلیل دیگری می توانید از طریق اطلاعات کارت و شماره حساب های مدیریت سایت اقدام به پرداخت وجه نمایید و اطلاعات واریز خود را از طریق فرم برای ما ارسال نمایید.

بانک ملی

شماره کارت: 6037999858988556
شماره حساب: 030212587008
نام صاحب حساب: حسینی

بانک صادرات

شماره کارت: 6037999858988556
شماره حساب: 030212587008
نام صاحب حساب: حسینی

رنگ 2

در صورتی که تمایل ندارید مبلغ را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید ویا رمز دوم کارت شما فعال نیست و یا هر دلیل دیگری می توانید از طریق اطلاعات کارت و شماره حساب های مدیریت سایت اقدام به پرداخت وجه نمایید و اطلاعات واریز خود را از طریق فرم برای ما ارسال نمایید.

بانک ملی

شماره کارت: 6037999858988556
شماره حساب: 030212587008
نام صاحب حساب: حسینی

بانک صادرات

شماره کارت: 6037999858988556
شماره حساب: 030212587008
نام صاحب حساب: حسینی

رنگ 2 ترکیب با 660009

در صورتی که تمایل ندارید مبلغ را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید ویا رمز دوم کارت شما فعال نیست و یا هر دلیل دیگری می توانید از طریق اطلاعات کارت و شماره حساب های مدیریت سایت اقدام به پرداخت وجه نمایید و اطلاعات واریز خود را از طریق فرم برای ما ارسال نمایید.

بانک ملی

شماره کارت: 6037999858988556
شماره حساب: 030212587008
نام صاحب حساب: حسینی

بانک صادرات

شماره کارت: 6037999858988556
شماره حساب: 030212587008
نام صاحب حساب: حسینی

رنگ 3

در صورتی که تمایل ندارید مبلغ را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید ویا رمز دوم کارت شما فعال نیست و یا هر دلیل دیگری می توانید از طریق اطلاعات کارت و شماره حساب های مدیریت سایت اقدام به پرداخت وجه نمایید و اطلاعات واریز خود را از طریق فرم برای ما ارسال نمایید.

بانک ملی

شماره کارت: 6037999858988556
شماره حساب: 030212587008
نام صاحب حساب: حسینی

بانک صادرات

شماره کارت: 6037999858988556
شماره حساب: 030212587008
نام صاحب حساب: حسینی

رنگ 4

در صورتی که تمایل ندارید مبلغ را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید ویا رمز دوم کارت شما فعال نیست و یا هر دلیل دیگری می توانید از طریق اطلاعات کارت و شماره حساب های مدیریت سایت اقدام به پرداخت وجه نمایید و اطلاعات واریز خود را از طریق فرم برای ما ارسال نمایید.

بانک ملی

شماره کارت: 6037999858988556
شماره حساب: 030212587008
نام صاحب حساب: حسینی

بانک صادرات

شماره کارت: 6037999858988556
شماره حساب: 030212587008
نام صاحب حساب: حسینی

رنگ 4

در صورتی که تمایل ندارید مبلغ را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید ویا رمز دوم کارت شما فعال نیست و یا هر دلیل دیگری می توانید از طریق اطلاعات کارت و شماره حساب های مدیریت سایت اقدام به پرداخت وجه نمایید و اطلاعات واریز خود را از طریق فرم برای ما ارسال نمایید.

بانک ملی

شماره کارت: 6037999858988556
شماره حساب: 030212587008
نام صاحب حساب: حسینی

بانک صادرات

شماره کارت: 6037999858988556
شماره حساب: 030212587008
نام صاحب حساب: حسینی

رنگ 5

در صورتی که تمایل ندارید مبلغ را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید ویا رمز دوم کارت شما فعال نیست و یا هر دلیل دیگری می توانید از طریق اطلاعات کارت و شماره حساب های مدیریت سایت اقدام به پرداخت وجه نمایید و اطلاعات واریز خود را از طریق فرم برای ما ارسال نمایید.

بانک ملی

شماره کارت: 6037999858988556
شماره حساب: 030212587008
نام صاحب حساب: حسینی

بانک صادرات

شماره کارت: 6037999858988556
شماره حساب: 030212587008
نام صاحب حساب: حسینی

6-1

در صورتی که تمایل ندارید مبلغ را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید ویا رمز دوم کارت شما فعال نیست و یا هر دلیل دیگری می توانید از طریق اطلاعات کارت و شماره حساب های مدیریت سایت اقدام به پرداخت وجه نمایید و اطلاعات واریز خود را از طریق فرم برای ما ارسال نمایید.

بانک ملی

شماره کارت: 6037999858988556
شماره حساب: 030212587008
نام صاحب حساب: حسینی

بانک صادرات

شماره کارت: 6037999858988556
شماره حساب: 030212587008
نام صاحب حساب: حسینی